UNUS                                                                OMNES PRO UNO

PRO OMNIBUS

JEDEN ZA WSZYSTKICH - WSZYSCY ZA JEDNEGO

Strona główna W górę O Fundacji OPP KONTAKT OGŁOSZENIA

FESTIWAL 2019 


 

 

 

XXIII Międzynarodowy

Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Impresje Artystyczne - Ciechocinek 2019

odbył się w terminie

10 - 29 lipca 2019 r.

GRAND PRIX

 

Natalia Siekierka

 

 

1 MIEJSCA

 

Veronika Chorna

Tetiana Opushko

 

 

2 MIEJSCA

 

Julia Walczyna

Victoria Żadan

 

 

3 MIEJSCA

 

Nikola Wojciechowska

Victoria Pongowska

 

 

W dniach 25 i 26 lipca 2019 r. podczas

XXIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej

Ciechocińskie Impresje Artystyczne

w Jury zasiadali jurorzy:

 

Ludmiła Buszyńska z Ukrainy ( Winnica )

Markku Kaikkonen z Finlandii ( Helsinki )

Valentina Senkova z Łotwy ( Ryga )

Olga Kovaleva z Rosji ( Sankt Petersburg )

Aleksandra Stano, Alicja Kulińska, Jerzy Skonieczny, Sławek Małecki,

Ludmiła Zamojska, Andrzej Frajndt z Polski ( Ciechocinek )

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Termin realizacji projektu - 01.05-31.10.2019

  

Warunki rekrutacji do projektu:

Rekrutacja beneficjentów zadania odbywała się poprzez zamieszczenie (na początku każdego roku kalendarzowego) odpowiedniego ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji oraz Facebooku. Osoby, które wcześniej uczestniczyły w organizowanych przez nas warsztatach i koncertach także zachęcały swoich kolegów do udziału w zadaniu.

Wszyscy chętni do udziału w projekcie wypełnili wymagane dokumenty i wraz z płytą z wybranymi i zaśpiewanymi przez siebie utworami przesłali na adres Fundacji, termin nadsyłania zgłoszeń był do połowy kwietnia 2019 roku. Wszystkie zgłoszenia na bieżąco przyjmował zarząd Fundacji.

W maju 2019 r.z nadesłanych zgłoszeń, po zapoznaniu się z nimi, Rada Artystyczna w składzie: przedstawiciel Fundacji, kierownik zespołu muzycznego oraz jeden z instruktorów wybrał 45 uczestników projektu z Polski, którzy zostali do niego zakwalifikowani. Pozostałe osoby, które nie zostały zakwalifikowane zostały wpisane na listę rezerwową.

Podstawowymi kryteriami oceny nadesłanych zgłoszeń były: talent muzyczny (przede wszystkim wokalny), na podstawie nagrań oceniane było czy kandydat śpiewa czysto wybrany przez siebie utwór, nie fałszuje, trzyma się linii melodycznej piosenki, wykazuje zdolności z utrzymaniem poczucia rytmu piosenki, trzyma się tonacji, w której oryginalnie napisany jest utwór. Poza tym oceniano poprawność nadesłanego zgłoszenia.

Wyniki rekrutacji ogłaszane zostały na stronie internetowej, a osoby zakwalifikowane powiadamiane drogą telefoniczną lub mailową. Została stworzona lista rezerwowa.

Z nadsyłanych w latach ubiegłych zgłoszeń wynika, że metody rekrutacji i promocji projektu zostały właściwie obrane, gdyż zgłoszenia napłynęły z wszystkich województw oraz z zagranicy, gdzie też już dotarła wiedza o Festiwalu.

Wyniki rekrutacji ogłaszane zostały na stronie internetowej Fundacji, a osoby zakwalifikowane powiadomione zostały drogą telefoniczną lub mailową.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

 

XXIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej – Impresje Artystyczne Ciechocinek 2019 odbył się w Ciechocinku i Toruniu w dniach 10 – 29 lipca 2019 r. Jak co roku składał się z dwóch części – warsztatów i koncertów.

Na początku trwały prace związane z rekrutacją, pozyskiwaniem środków, promocją Festiwalu. W maju 2019 zebrała się Rada Artystyczna, która wybrała 45 b.o. Osoby zakwalifikowane zostały o tym powiadomione.

Beneficjentami były młode osoby niepełnosprawne, uzdolnione muzycznie, posiadające orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Fundacja za uczestnictwo w projekcie nie pobierała żadnych opłat. Zapewniła zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, nagrody, przejazd na koncert w Toruniu.

Warto tutaj wspomnieć o opiekunach. Są to przede wszystkim rodzice. Oni najlepiej znają potrzeby naszych beneficjentów ostatecznych., którzy wymagają stałej opieki i pomocy, odpowiednich zabiegów, których Fundacja nie byłaby im w stanie zapewnić.

10 lipca do Ciechocinka przyjechali b.o., opiekunowie, instruktorzy i zespół muzyczny. Od 11 lipca do 22 oraz w dniu 24 lipca 2019 odbywały się warsztaty muzyczne grupowe i indywidualne, polegające na: ćwiczeniach oddechowych, technik emisyjnych, nauce prawidłowego prowadzenia dźwięku, na poprawną dykcję, ustalaniu interpretacji utworu, frazowania oraz grupowe jak: rozpoznanie zdolności poszczególnych uczestników, ćwiczenia rytmiki, rytmiczno – melodyczne z wykorzystaniem własnego głosu i instrumentów, zabawy rozwijające pamięć melodyczną i rytmiczną.

Każdy b.o. odbył 30 godzin zajęć grupowych i 6 godzin zajęć indywidualnych. Celem zajęć było podniesienie umiejętności wokalnych b.o. prowadzących do przygotowania ich do udziału  w koncertach.

24 lipca została zamontowana scena, nagłośnienie i oświetlenie, ustawione toalety. Fundacja skorzystała z usług firmy ochroniarskiej.

Na koncert w Toruniu został wynajęty amfiteatr. Rozpoczęły się próby z udziałem b.o., zespołu. Wieczorem 23 lipca odbył się Koncert Inauguracyjny z udziałem zespołu i b.o. W dnaich 25 i 26 lipca odbyły się Koncerty Konkursowe. Występujących oceniało Jury.

Osoby nagrodzone i wyróżnione rozpoczęły próby do Koncertu Galowego, który odbył się w sobotę 27 lipca. W każdym koncercie wystąpiło 25 wykonawców. W dniu 28 lipca odbyło się spotkanie pożegnalne, na którym stawiła się kadra, b.o., opiekunowie oraz goście. Zostały rozdane nagrody i upominki wszystkim b.o. Wieczorem odbył się Koncert Laureatów. Wszystkie koncerty odbyły się na profesjonalnej scenie z udziałem siedmioosobowego zespołu muzycznego, oświetleniem, nagłośnieniem i scenografią.

Widownia jak co roku była bardzo liczna. Po koncercie uczestnicy wrócili do miejsc zakwaterowania. Dnia 29 lipca wszyscy rozjechali się do domów. Następnie rozpoczęły się prace związane z zakończeniem realizacji projektu – rozliczanie dokumentów, analiza ankiet, wydanie i rozesłanie płyt z zapisem Koncertu Galowego.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach Projektu:

 

1. wybór beneficjentów ostatecznych zadania – maj 2019;

2. ogłoszenie wyników naboru – czerwiec 2019;

3. poszukiwanie sponsorów, składanie wniosków o dofinansowania –

    maj – lipiec 2019;

4. poszukiwanie usługodawców i kadry – maj-lipiec 2019;

5. promocja zadania – maj-lipiec 2019;

6. prowadzenie biura projektu – maj-październik 2019;

7. przyjazd beneficjentów, opiekunów i kadry do Ciechocinka – lipiec 2019;

8. zajęcia warsztatowe indywidualne i grupowe – lipiec 2019;

9. montaż odpowiedniego sprzętu (nagłośnienie, oświetlenie, scena, toalety) –

    lipiec 2019;

10. próby z udziałem beneficjentów bezpośrednich i pośrednich projektu –

    lipiec 2019;

11.koncert Inauguracyjny w Amfiteatrze w Toruniu – lipiec 2019;

12.koncerty Konkursowe w Parku Zdrojowym w Ciechocinku – lipiec 2019;

13.koncert Galowy w Parku Zdrojowym w Ciechocinku – lipiec 2019;

14.spotkanie pożegnalne z udziałem beneficjentów, ich opiekunów, kadry

     i gości – lipiec 2019;

15.koncert Laureatów w Parku Zdrojowym w Ciechocinku – lipiec 2019;

16.wyjazd beneficjentów, ich opiekunów i kadry do domów – lipiec 2019;

17.opracowanie ankiet i dokumentacji prowadzonej przez instruktorów podczas

     warsztatów – sierpień-wrzesień 2019;

18.wydanie płyty i folderu – sierpień-październik 2019;

19.prace związane z rozliczeniem projektu – czerwiec-październik 2019;

20.zakończenie realizacji projektu – październik 2019.

 

 

 

 

 

 

Fundacja PRO OMNIBUS

87-720 Ciechocinek, Park Zdrojowy 1

 

biuro@fundacja.org

fundacja.proomnibus@wp.pl